RESEARCH

Dive Deeper in Our Extensive Collection of Publications

TitleResearch DirectionYearVenueAuthorshf:tax:research-directionhf:tax:venue
Human-level few-shot concept induction through minimax entropy learning2024Chi Zhang*, Baoxiong Jia, Yixin Zhu*, Song-Chun ZhuViewcognition-and-reasoningscience-advances
PHYSCENE: Physically Interactable 3D Scene Synthesis for Embodied AI2024Yandan Yang, Baoxiong Jia, Peiyuan Zhi, Siyuan HuangViewcvcvpr
AnySkill: Learning Open-Vocabulary Physical Skill for Interactive Agents2024Jiemin Cui*, Tengyu Liu*, Nian Liu*, Yaodong Yang, Yixin Zhu† , Siyuan Huang†Viewcvcvpr
Move as You Say, Interact as You Can: Language-guided Human Motion Generation with Scene Affordance2024Zan Wang, Yixin Chen, Baoxiong Jia, Puhao Li, Jinlu Zhang, Jingze Zhang, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Siyuan HuangViewcvcvpr
Smart Help: Strategic Opponent Modeling for Proactive and Adaptive Robot Assistance in Households2024Zhihao Cao, ZiDong Wang, Siwen Xie, Anji Liu, Lifeng FanViewcognition-and-reasoningcvpr
CLOVA: A Closed-Loop Visual Assistant with Tool Usage and Update2024Zhi Gao, Yuntao Du, Xintong Zhang, Xiaojian Ma, Wenjuan Han, Song-chun Zhu, Qing LiViewmlcvpr
ProAgent: Building Proactive Cooperative Agents with Large Language Models2024Ceyao Zhang, Kaijie Yang, Siyi Hu, Zihao Wang, Guanghe Li, Yihang Sun, Cheng Zhang, Zhaowei Zhang, Anji Liu, Song-Chun Zhu, Xiaojun Chang, Junge Zhang, Feng Yin, Yitao Liang, Yaodong YangViewmasaaai
Scaling Up Dynamic Human-Scene Interaction Modeling2024Nan Jiang, Zhiyuan Zhang, Hongjie Li, Xiaoxuan Ma, Zan Wang, Yixin Chen, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Siyuan HuangViewcvcvpr
CivRealm: A Learning and Reasoning Odyssey in Civilization for Decision-Making Agents2024Siyuan Qi, Shuo Chen, Yexin Li, Xiangyu Kong, Junqi Wang, Bangcheng Yang, Pring Wong, Yifan Zhong, Xiaoyuan Zhang, Zhaowei Zhang, Nian Liu, Wei Wang, Yaodong Yang, Song-Chun ZhuViewmasiclr
ASPIRe: An Informative Trajectory Planner with Mutual Information Approximation for Target Search and Tracking2024Kangjie Zhou, Pengying Wu, Yao Su, Han Gao, Ji Ma, Hangxin Liu, and Chang LiuViewroboticsicra
Probabilistic Visibility-Aware Trajectory Planning for Target Tracking in Cluttered Environments2024Han Gao, Pengying Wu, Yao Su, Kangjie Zhou, Ji Ma, Hangxin Liu, Chang LiuViewroboticsacc
Single-view 3D Scene Reconstruction with High-fidelity Shape and Texture2024Yixin Chen, Junfeng Ni, Nan Jiang, Yaowei Zhang, Yixin Zhu, Siyuan HuangViewcv3d-vision
Grasp Multiple Objects with One Hand2024Yuyang Li, Bo Liu, Yiran Geng, Puhao Li, Yaodong Yang, Yixin Zhu, Tengyu Liu, Siyuan HuangViewcvra-l
Real-time Dynamic-Consistent Motion Planning for Over-actuated UAV2024Yao Su, Jingwen Zhang, Hang Li, Meng Wang, Hangxin LiuViewroboticsicra
On the Emergence of Symmetrical Reality2024Zhenliang Zhang, Zeyu Zhang, Ziyuan Jiao, Yao Su, Hangxin Liu, Wei Wang, Song-Chun ZhuViewsimieee-vr
I-PHYRE: Interactive Physical Reasoning2024Shiqian Li, Kewen Wu, Chi Zhang, Yixin ZhuViewcognition-and-reasoningiclr
Maximum Entropy Heterogeneous-Agent Reinforcement Learning, 2024Jiarong Liu, Yifan Zhong, Siyi Hu, Haobo Fu, QIANG FU, Xiaojun Chang, Yaodong YangViewml masiclr
Bongard-OpenWorld: Few-Shot Reasoning for Free-form Visual Concepts in the Real World2024Rujie Wu, Xiaojian Ma, Qing Li, Zhenliang Zhang, Wei Wang, Song-Chun Zhu, Yizhou WangViewmliclr
Neural-Symbolic Recursive Machine for Systematic Generalization2024Qing Li, Yixin Zhu, Yitao Liang, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu, Siyuan HuangViewmliclr
Adapting Large Language Models via Reading Comprehension2024Daixuan Cheng, Shaohan Huang, Furu WeiViewmliclr
Tangible Diffusion: Exploring Artwork Generation via Tangible Elements and Artificial Intelligence in Arts and Design Education2024Kuntong Han, Keyang Tang, Meng WangViewroboticstei
Programming structural and magnetic anisotropy for tailored interaction and control of soft microrobots2024Simone Schuerle, Yimo Yan, Chao Song, Zaiyi Shen, Yuechen Zhu, Xingyu Ni, Bin Wang, Michael Christiansen, Stavros Stavrakis, Juho Lintuvuori, Baoquan Chen, Andrew deMelloViewsimcommunications-engineering
Heterogeneous-Agent Reinforcement Learning2023Yifan Zhong, Jakub Grudzien Kuba, Xidong Feng, Siyi Hu, Jiaming Ji, Yaodong YangViewmasjournal-of-machine-learning-research
Bi-DexHands: Towards Human-Level Bimanual Dexterous Manipulation2023Yuanpei Chen, Yiran Geng, Fangwei Zhong, Jiaming Ji, Jiechuang, Jiang, Zongqing Lu, Hao Dong, Yaodong YangViewmasieee-tpami
Attention Based Models for Cell Type Classification on Single-Cell RNA-Seq Data2023Tianxu Wang, Yue Fan, Xiuli MaViewmlecai
GARM-LS: A Gradient-Augmented Reference-Map Method for Level-Set Fluid Simulation2023Xingqiao Li, Xingyu Ni, Bo Zhu, Bin Wang, Baoquan ChenViewsimsiggraph-asia
Commonsense Knowledge-driven Joint Reasoning Approach for Object Retrieval in Virtual Reality2023Haiyan Jiang, Dongdong Weng, Dongye Xiaonuo, Le Luo, Zhenliang ZhangViewsimsiggarph-asia
Semi-automatic Data Enhancement for Document-Level Relation Extraction with Distant Supervision from Large Language Models2023Junpeng Li, Zixia Jia, Zilong ZhengViewlanguageemnlp
A Novel Actuation Mechanism for High-bandwidth Bidirectional Rotation of Cable-driven Revolute Joints2023Zhihao Zhou, Zihang Zhao, Lecheng Ruan, Qining WangViewroboticsthe-16th-iftomm-world-congress-on-mechanism-and-machine-science
DiploMAT: A Dialogue Dataset for Situated PragMATic Reasoning2023Hengli Li, Song-Chun Zhu, Zilong ZhengViewlanguageneurips-datasets-and-bechmarks
Interactive Visual Reasoning Under Uncertainty2023Manjie Xu, Guangyuan Jiang, Wei Liang, Chi Zhang, Yixin ZhuViewcognition-and-reasoningneurips
Active Reasoning in an Open-World Environment2023Manjie Xu, Guangyuan Jiang, Wei Liang, Chi Zhang, Yixin ZhuViewcognition-and-reasoningneurips
Evaluating and Inducing Personality in Pre-trained Language Models2023Guangyuan Jiang, Manjie Xu, Song-Chun Zhu, Wenjuan Han, Chi Zhang, Yixin ZhuViewcognition-and-reasoningneurips
Learning non-Markovian Decision-Making from State-only Sequences2023Aoyang Qin, Feng Gao, Qing Li, Song-Chun Zhu, Sirui XieViewmlneurips
Neighbor-Environment Observer: An Intelligent Agent for Immersive Working Companionship2023Zhe Sun, Qixuan Liang, Meng Wang, Zhenliang ZhangViewsimuist
A Learning-Free Method for Locomotion Mode Prediction by Terrain Reconstruction and Visual Inertial Odometry2023Shunyi Zhao, Zehuan Yu, Zhaoyang Wang, Hangxin Liu, Zhihao Zhou, Lecheng Ruan, Qining WangViewroboticsieee-transactions-on-neural-systems-and-rehabilitation-engineering
UniDexGrasp++: Improving Dexterous Grasping Policy Learning via Geometry-aware Curriculum and Iterative Generalist-Specialist Learning2023Weikang Wan, Haoran Geng, Yun Liu, Zikang Shan, Yaodong Yang, Li Yi, He WangViewcviccv
ARNOLD: A Benchmark for Language-Grounded Task Learning with Continuous States in Realistic 3D Scenes2023Ran Gong∗, Jiangyong Huang∗, Yizhou Zhao, Haoran Geng, Xiaofeng Gao, Qingyang Wu, Wensi Ai, Ziheng Zhou, Demetri Terzopoulos, Song-Chun Zhu, Baoxiong Jia, Siyuan HuangViewcviccv
Learning Semantic-Agnostic and Spatial-Aware Representation for Generalizable Visual-Audio Navigation2023Hongcheng Wang, Yuxuan Wang, Fangwei Zhong, Mingdong Wu, Jianwei Zhang, Yizhou Wang, Hao DongViewroboticsra-l
The Tong Test: Evaluating Artificial General Intelligence Through Dynamic Embodied Physical and Social Interactions2023Yujia Peng, Jiaheng Han, Zhenliang Zhang, Lifeng Fan, Tengyu Liu, Siyuan Qi, Xue Feng, Yuxi Ma, Yizhou Wang, Song-Chun ZhuViewcognition-and-reasoningengineering
UniDexGrasp: Universal Robotic Dexterous Grasping via Learning Diverse Proposal Generation and Goal-Conditioned Policy2023Yinzhen Xu, Weikang Wan, Jialiang Zhang, Haoran Liu, Zikang Shan, Hao Shen, Ruicheng Wang, Haoran Geng, Yijia Weng, Jiayi Chen, Tengyu Liu, Li Yi, He WangViewcvcvpr
IntentQA: Context-aware Video Intent Reasoning2023Jiapeng Li, Ping Wei, Wenjuan Han, Lifeng FanViewcognition-and-reasoningiccv
Few-Shot Physically-Aware Articulated Mesh Generation via Hierarchical Deformation2023Xueyi Liu, Bin Wang, He Wang, Li YiViewcviccv
E^2VPT: An Effective and Efficient Approach for Visual Prompt Tuning2023Cheng Han, Qifan Wang, Yiming Cui, Zhiwen Cao, Wenguan Wang, Siyuan Qi, Dongfang LiuViewcviccv
Full-Body Articulated Human-Object Interaction2023Nan Jiang, Tengyu Liu, Jieming Cui, Zhiyuan Zhang, Yixin Chen, He Wang, Siyuan Huang, Yixin, ZhuViewcviccv
X-VoE: Measuring eXplanatory Violation of Expectation in Physical Events2023Bo Dai, Linge Wang, Baoxiong Jia, Zeyu Zhang, Song-Chun Zhu, Chi Zhang, Yixin ZhuViewcviccv
3D-VisTA: Pre-trained Transformer for 3D Vision and Text Alignment2023Ziyu Zhu, Xiaojian Ma, Yixin Chen, Zhidong Deng, Siyuan Huang, Qing LiViewcviccv
Learning a Causal Transition Model for Object Cutting2023Zeyu Zhang, Muzhi Han, Baoxiong Jia, Ziyuan Jiao, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Hangxin LiuViewroboticsiros
Part-level Scene Reconstruction Affords Robot Interaction2023Zeyu Zhang, Lexing Zhang, Zaijin Wang, Ziyuan Jiao, Muzhi Han, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Hangxin LiuViewroboticsiros
Sequential Manipulation Planning for Over-actuated Uumanned Aerial Manipulators2023Yao Su, Jiarui Li, Ziyuan Jiao, Meng Wang, Chi Chu, Hang Li, Yixin Zhu, Hangxin LiuViewroboticsiros
Aggregating Single-wheeled Mobile Robots for Omnidirectional Movements2023Meng Wang, Yao Su, Hang Li, Jiarui Li, Jixiang Liang, Hangxin LiuViewroboticsiros
L3 F-TOUCH: A Wireless GelSight With Decoupled Tactile and Three-Axis Force Sensing2023Wanlin Li, Meng Wang, Jiarui Li, Yao Su, Devesh K. Jha, Xinyuan Qian, Kaspar Althoefer, Hangxin LiuViewroboticsra-l
Modeling Instance Interactions for Joint Information Extraction with Neural High-Order Conditional Random Field2023Zixia Jia, Zhaohui Yan, Wenjuan Han, Zilong Zheng, Kewei TuViewlanguageacl
VSTAR: A Video-grounded Dialogue Dataset for Situated Semantic Understanding with Scene and Topic Transitions2023Yuxuan Wang, Zilong Zheng, Xueliang Zhao, Jinpeng Li, Yueqian Wang, Dongyan ZhaoViewlanguageacl
Shu ̄o Wén Jiˇe Zì: Rethinking Dictionaries and Glyphs for Chinese Language Pre-training2023Yuxuan Wang, Jianghui Wang, Dongyan Zhao, Zilong ZhengViewlanguageacl
MEWL: Few-shot multimodal word learning with referential uncertainty2023Guangyuan Jiang, Manjie Xu, Shiji Xin, Wei Liang, Yujia Peng, Chi Zhang, Yixin ZhuViewcognition-and-reasoningicml
RSPT: Reconstruct Surroundings and Predict Trajectories for Generalizable Active Object Tracking2023Fangwei Zhong, Xiao Bi, Yudi Zhang, Wei Zhang, Yizhou WangViewroboticsaaai
Communicative Learning: A Unified Learning Formalism2023Luyao Yuan, Song-Chun ZhuViewmlengineering
Detecting Human-Object Contact in Images2023Yixin Chen, Sai Kumar Dwivedi, Michael J. Black, Dimitrios TzionasViewcvcvpr
Diffusion-based Generation, Optimization, and Planning in 3D Scenes2023Siyuan Huang, Zan Wang, Puhao Li, Baoxiong Jia, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Song-Chun ZhuViewcvcvpr
GFPose: Learning 3D Human Pose Prior with Gradient Fields2023Hai Ci, Mingdong Wu, Wentao Zhu, Xiaoxuan Ma, Hao Dong, Fangwei Zhong, Yizhou WangViewcvcvpr
Artificial Social Intelligence: A Comparative and Holistic View2022Lifeng Fan, Manjie Xu, Zhihao Cao, Yixin Zhu, Song-Chun ZhuViewcorecaai-air
A Reconfigurable Data Glove for Reconstructing Physical and Virtual Grasps2023Hangxin Liu, Zeyu Zhang, Ziyuan Jiao, Zhenliang Zhang, Minchen Li, Chenfanfu Jiang, Yixin Zhu, Song-Chun ZhuViewroboticsengineering
Unsupervised Object-Centric Learning with Bi-level Optimized Query Slot Attention2023Baoxiong Jia, Yu Liu, Siyuan HuangViewcviclr
A Minimalist Dataset for Systematic Generalization of Perception, Syntax, and Semantics2023Qing Li, Siyuan Huang, Yining Hong, Yixin Zhu, Ying Nian Wu, Song-Chun ZhuViewmliclr
SQA3D: Situated Question Answering in 3D Scenes2023Xiaojian Ma, Silong Yong, Zilong Zheng, Qing Li, Yitao Liang, Song-Chun Zhu, Siyuan HuangViewmliclr
Proactive Multi-Camera Collaboration for 3D Human Pose Estimation2023Hai Ci, Mickel Liu, Xuehai Pan, fangwei zhong, Yizhou WangViewmasiclr
GenDexGrasp: Generalizable Dexterous Grasping2023Puhao Li, Tengyu Liu, Yuyang Li, Yiran Geng, Yixin Zhu, Yaodong Yang, Siyuan HuangViewroboticsicra
Rearrange Indoor Scenes for Human-Robot Co-Activity2023Weiqi Wang, Zihang Zhao, Ziyuan Jiao, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Hangxin LiuViewroboticsicra
Multi-Agent Reinforcement Learning is A Sequence Modeling Problem2022Muning Wen, Jakub Grudzien Kuba, Runji Lin, Weinan Zhang, Ying Wen, Jun Wang, Yaodong YangViewmasneurips
DexGraspNet: A Large-Scale Robotic Dexterous Grasp Dataset for General Objects Based on Simulation2023Ruicheng Wang, Jialiang Zhang, Jiayi Chen, Yinzhen Xu, Puhao Li, Tengyu Liu, He WangViewroboticsicra
Meta-Reward-Net: Implicitly Differentiable Reward Learning for Preference-based Reinforcement Learning 2022Runze Liu, Fengshuo Bai, Yali Du, Yaodong YangViewmasneurips
A Theoretical Understanding of Gradient Bias in Meta-Reinforcement Learning 2022Bo Liu, Xidong Feng, Jie Ren, Luo Mai, Rui Zhu, Haifeng Zhang, Jun Wang, Yaodong YangViewmasneurips
A Unified Diversity Measure for Multiagent Reinforcement Learning2022Zongkai Liu, Chao Yu, Yaodong Yang, Peng Sun, Zifan Wu, Yuan LiViewmasneurips
Efficient Meta Reinforcement Learning for Preference-based Fast Adaptation2022Zhizhou Ren, Anji Liu, Yitao Liang, Jian Peng, Jianzhu MaViewmasneurips
Camera Keyframing with Style and Control2021Hongda Jiang, Marc Christie, Xi Wang, Libin Liu, Bin Wang, Baoquan ChenViewsimtog
A Material Point Method for Nonlinearly Magnetized Materials2021Yuchen Sun, Xingyu Ni, Bo Zhu, Bin Wang, Baoquan ChenViewsimtog
Modeling and Balance Control of Supernumerary Robotic Limb for Overhead Tasks2021Jianwen Luo, Zelin Gong, Yao Su, Lecheng Ruan, Ye Zhao, H. Harry Asada, Chenglong FuViewroboticsra-l
Robust Transfer Learning with Pretrained Language Models through Adapters2021Wenjuan Han, Bo Pang, Ying Nian WuViewlanguageacl
Adapting Unsupervised Syntactic Parsing Methodology for Discourse Dependency Parsing2021Liwen Zhang, Ge Wang, Wenjuan Han, Kewei TuViewlanguageacl
Constrained Update Projection Approach to Safe Policy Optimization2022Long Yang, Jiaming Ji, Juntao Dai, Linrui Zhang, Binbin Zhou, Pengfei Li, Yaodong Yang, Gang PanViewmasneurips
Towards Human-Level Bimanual Dexterous Manipulation with Reinforcement Learning2022Yuanpei Chen, Tianhao Wu, Shengjie Wang, Xidong Feng, Jiechuang Jiang, Stephen Marcus McAleer, Yiran Geng, Hao Dong, Zongqing Lu, Song-Chun Zhu, Yaodong YangViewmasneurips
Online Tensor Low-Rank Representation for Streaming Data Clustering2022Tong WuViewengineeringieee-tcsvt
MATE: Benchmarking Multi-Agent Reinforcement Learning in Distributed Target Coverage Control2022Xuehai Pan, Mickel Liu, fangwei zhong, Yaodong Yang, Song-Chun Zhu, Yizhou WangViewmasneurips
TarGF: Learning Target Gradient Field for Object Rearrangement2022Mingdong Wu, Fangwei Zhong, Yulong Xia, Hao DongViewmasneurips
EgoTaskQA: Understanding Human Tasks in Egocentric Videos2022Baoxiong Jia, Ting Lei, Song-Chun Zhu, Siyuan HuangViewcvneurips
HUMANISE: Language-conditioned Human Motion Generation in 3D Scenes2022Zan Wang, Yixin Chen, Tengyu Liu, Yixin Zhu, Wei Liang, Siyuan HuangViewcvneurips
On the Learning Mechanisms in Physical Reasoning2022Shiqian Li, Kewen Wu, Chi Zhang, Yixin ZhuViewreasoningneurips
Scene Reconstruction with Functional Objects for Robot Autonomy2022Muzhi Han, Zeyu Zhang, Ziyuan Jiao, Xu Xie, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Hangxin LiuViewroboticsijcv
In situ bidirectional human-robot value alignment2022Luyao Yuan, Xiaofeng Gao, Zilong Zheng, Mark Edmonds, Ying Nian Wu Federico Rossano, Hongjing Lu, Yixin Zhu, Song-Chun ZhuViewroboticsscience-robotics
Understanding Physical Effects for Effective Tool-use2022Zeyu Zhang, Ziyuan Jiao, Weiqi Wang, Yixin Zhu, Song-Chun Zhu, Hangxin LiuViewroboticsra-l
Sequential Manipulation Planning on Scene Graph2022Ziyuan Jiao, Yida Niu, Zeyu Zhang, Song-Chun Zhu, Yixin Zhu, Hangxin LiuViewroboticsiros
Downwash-aware Control Allocation for Over-actuated UAV Platforms2022Yao Su, Chi Chu, Meng Wang, Jiarui Li, Liu Yang, Yixin Zhu, Hangxin LiuViewroboticsiros
How Powerful are Spectral Graph Neural Networks2022Xiyuan Wang, Muhan ZhangViewmlicml
3DLinker: An E(3) Equivariant Variational Autoencoder for Molecular Linker Design2022Yinan Huang, Xingang Peng, Jianzhu Ma, Muhan ZhangViewmlicml
SHARP: Search-Based Adversarial Attack for Structured Prediction2022Liwen Zhang, Zixia Jia, Wenjuan Han, Zilong Zheng, Kewei TuViewlanguagenaacl
Learning Algebraic Representation for Systematic Generalization in Abstract Reasoning2022Chi Zhang, Sirui Xie, Baoxiong Jia, Ying Nian Wu, Song-Chun Zhu, Yixin ZhuViewreasoningeccv
Unsupervised Vision-Language Parsing: Seamlessly Bridging Visual Scene Graphs with Language Structures via Dependency Relationships2022Chao Lou, Wenjuan Han, Yuhuan Lin, Zilong ZhengViewlanguagecvpr
LIGS:Learning Intrinstic-reward Generation Selection for Multi-Agent Learning2022David Henry Mguni, Taher Jafferjee, Jianhong Wang, Nicolas Perez-Nieves, Oliver Slumbers, Feifei Tong, Yang Li, Jiangcheng Zhu, Yaodong Yang, Jun WangViewmasiclr
GLASS: GNN with Labeling Tricks for Subgraph Representation Learning2022Xiyuan Wang, Muhan ZhangViewmliclr
Equivariant and Stable Positional Encoding for More Powerful Graph Neural Networks2022Haorui Wang, Haoteng Yin, Muhan Zhang, Pan LiViewmliclr
DRM-Based Colour Photometric Stereo Using Diffuse-Specular Separation for Non-Lambertian Surfaces2022Boren Li, Tomonari FurukawaViewroboticsjournal-of-imaging
Simulation and Optimization of Magnetoelastic Thin Shells2022Xuwen Chen, Xingyu Ni, Bo Zhu, Bin Wang, Baoquan ChenViewsimtog
Unsupervised Vision-Language Grammar Induction with Shared Structure Modeling2022Bo Wan, Wenjuan Han, Zilong Zheng, Tinne TuytelaarsViewlanguageiclr
Object Gathering With a Tethered Robot Duo2022Yao Su, Yuhong Jiang, Yixin Zhu, Hangxin LiuViewroboticsra-l
ToM2C: Target-oriented Multi-agent Communication and Cooperation with Theory of Mind2022Yuanfei Wang, Fangwei zhong, Jing Xu, Yizhou WangViewmasiclr
Projective Manifold Gradient Layer for Deep Rotation Regression2022Jiayi Chen, Yingda Yin, Tolga Birdal, Baoquan Chen, Leonidas Guibas, He WangViewcvcvpr
Latent Diffusion Energy-Based Model for Interpretable Text Modeling2022Peiyu Yu, Sirui Xie, Xiaojian Ma, Baoxiong Jia, Bo Pang, Ruiqi Gao, Yixin Zhu, Ying Nian Wu, Song-Chun ZhuViewmlicml
Weakly Supervised Video Moment Localization with Contrastive Negative Sample Mining2022Minghang Zheng, Yanjie Huang*, Qingchao Chen, Yang LiuViewcvaaai
Weakly Supervised Temporal Sentence Grounding with Gaussian-based Contrastive Proposal Learning2022Minghang Zheng, Yanjie Huang, Qingchao Chen, Yuxin Peng, Yang LiuViewcvcvpr
Synthesizing Diverse and Physically Stable Grasps with Arbitrary Hand Structures using Differentiable Force Closure Estimator2021Tengyu Liu, Zeyu Liu, Ziyuan Jiao, Yixin Zhu, Song-Chun ZhuViewcvra-l
Big Data-drive Agent-based Modeling of Online Polarized Opinions2021Peng Lu, Zhuo Zhang, Mengdi LiViewmascomplex-intelligent-systems
Spatio-temporal Self-Supervised Representation Learning for 3D Point Clouds2021Siyuan Huang, Yichen Xie, Song-Chun Zhu, Yixin ZhuViewcviccv
VLGrammar: Grounded Grammar Induction of Vision and Language2021Yining Hong, Qing Li, Song-Chun Zhu, Siyuan HuangViewcviccv
YouRefIt: Embodied Reference Understanding with Language and Gesture2021Yixin Chen, Qing Li, Deqian Kong, Yik Lun Kei, Song-Chun Zhu, Tao Gao, Yixin Zhu, Siyuan HuangViewcviccv
Decoupling the Depth and Scope of Graph Neural Networks2021Hanqing Zeng, Muhan Zhang, Yinglong Xia, Ajitesh Srivastava, Andrey Malevich, Rajgopal Kannan, Viktor Prasanna, Long Jin, Ren ChenViewmlneurips
Labeling Trick: A Theory of Using Graph Neural Networks for Multi-Node Representation Learning2021Muhan Zhang, Pan Li, Yinglong Xia, Kai Wang, Long JinViewmlneurips
Nested Graph Neural Networks2021Muhan Zhang, Pan LiViewmlneurips
Unsupervised Foreground Extraction via Deep Region Competition2021Peiyu Yu, Sirui Xie, Xiaojian Ma, Yixin Zhu, Ying Nian Wu, Song-Chun ZhuViewmlneurips
Multi-agent Modeling of Crowd Dynamics under Mass Shooting Cases2021Peng Lu, Feier Wen, Yan Li, Dianhan ChenViewmaschaos-solitons-fractals
Scroll to Top